تکنولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های فناوری، فناوری نانو، تکنولوژی و فناوری آموزش

فناوری به انگلیسی تکنولوزی، دانش و مهارتی است که برای ساخت افزارها استفاده می‌شود. این افزارها ممکن است نرم‌افزار یا سخت‌افزار باشد. همچین این دانش و مهارت و افزار ساخته شده می‌تواند پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و … باشد.

 1. پیشرفت‌های علوم تجری: علم و فناوری نانو
 2. پیشرفت‌های پژوهش در عملیات
 3. علم نانو کاربردی
 4. نوآوری‌ها و فناوری‌های کاربردی
 5. ژورنال بایلاشاین فناوری نانو
 6. پژوهنامه علمی دانشگاهی لهستان: علوم فنی
 7. آموزش فنی و اجتماعی
 8. ژورنال الکترونیکی علوم سطحی و نانوتکنولوژی
 9. EPJ فتوولتائیک
 10. ژورنال یورپ‌سپ ارتباطات وایرلس و شبکه
 11. ژورنال جهانی تکنولوژي و بهینه‌سازی
 12. پژوهنامه طلا
 13. ژورنال جهانی ظهور فناوری‌ها و جامعه
 14. ژورنال تکنولوژیکا
 15. ژورنال بین‌المللی فناوری‌های نوظهور در آموزش
 16. ژورنال بین‌المللی مهندسی و فناوری
 17. ژورنال بین‌المللی مهندسی خلاق و نوآوری‌های فناوری
 18. ژورنال بین‌المللی سیستم‌ها، حسگرها و دستگاه‌های نانو
 19. ژورنال بین‌المللی مهندسی آنلاین
 20. ژورنال بین‌المللی امنیت و برنامه‌های آیتی
 21. ژورنال بین‌المللی تکنولوژی
 22. ژورنال بین‌المللی پژوهش و فناوری
 23. نوشته‌های بین‌المللی نانو
 24. نانوتکنولوژی آی.اس.آر.ان
 25. ژورنال فناوری و پژوهش‌های کاربردی
 26. ژورنال مهندسی فناوری و علوم کاربردی
 27. ژورنال مهندسی الیاف و پارچه
 28. ژورنال میکرو / نانو مهندسی لیزر
 29. ژورنال نانوتکنولوژی
 30. ژورنال تکنولوژی و منابع
 31. ژورنال حسگرها
 32. ژورنال آموزش STEM : نوآوری‌ها و پژوهش‌ها
 33. ژورنال آموزش تکنولوژی
 34. ژورنال مدیریت و نوآوری تکنولوژی
 35. ژورنال پژوهش‌های تکنولوژی
 36. ژورنال موسسه نفت ژاپن
 37. ژورنال عمل و تکنولوژی لئوناردو
 38. نوشته‌های نانو بیو ساینس کاربردی
 39. نانو بیوپزشکی و مهندسی
 40. بررسی‌های مروری نانو
 41. نانومواد و نانوفناوری
 42. نوشته‌های نانو-میکرو
 43. ژورنال دسترسی آزاد علم و فناوری ایمنی
 44. ژورنال سیچ‌نولوژی
 45. ژورنال مطالعه‌های علم، تکنولوژی، نوآوری
 46. حسگرها
 47. سایگورنوست
 48. نوشته‌های نانودانش نرم
 49. تی آ دیتا بانک
 50. ژورنال سواد و تکنولوژی
 51. تراکنش‌های وی.اس.بی: دانشگاه فنی استراوا
 52. ژورنال جهانی نانو دانش و مهندسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: