کی اجازه می‌دهیم خودروهایمان خودمان را بکشند؟

کی اجازه می‌دهیم خودروهایمان خودمان را بکشند؟

ماشین‌های بدون راننده یا خود راننده اخیرا روی جاده امتحان شده است، اما هنوز سوالی خدعه‌آمیز در مورد اخلاق این ماشین‌ها باقی مانده است. آیا باید وسایل نقلیه به هر هزینه‌ای که باشد از مسافرانشان محافظت کنند؟ یا باید به…

«اختابات» اولین ربات نرم‌تن دنیا

«اختابات» اولین ربات نرم‌تن دنیا

هشت پاها به انگلیسی اختاپوس به در رفتن معرف هستند. تا دشمنی نزدیک خودشان احساس می‌کنند فوری فشرده می‌شوند و به راحتی لیز می‌خورند. محققان از این سربازان حیله‌گر خوششان آمده است، و اولین ربات نرم‌تن را اختابات “octobot” نام نهادند.