میکروب شناسی

مجله‌ها و مقاله‌های میکروب‌ شناسی، ویروس‌شناسی و قارچ‌شناسی

میکروب شناسی به انگلیسی میکروبیولوژی مطالعه موجودات زنده میکروسکوپی، مانند باکتری‌ها، ویروس ها، آرکی، قارچ‌ها و تک یاخته‌ها است. این رشته شامل تحقیق‌های بنیادی بیوشیمی، فیزیولوژی، زیست‌شناسی سلولی، محیط زیست، تکامل و جنبه های بالینی میکروارگانیسم ها، از جمله پاسخ میزبان به این عوامل است.

 1. پیشرفت‌های ویروس‌ شناسی
 2. ژورنال آمریکایی ایمن شناسی
 3. سانامه میکروب‌ شناسی بالینی و آنتی میکروب‌ها
 4. آرکی
 5. میکروب‌شناسی بی.ام.سی
 6. ژورنال برزیلی میکروب‌شناسی
 7. مسائل کنونی زیست مولکولی
 8. مرز‌های میکروب‌شناسی
 9. هرپس
 10. ژورنال بین‌المللی میکروب‌شناسی
 11. میکروب‌شناسی بین‌المللی
 12. ژورنال ایرانی میکروب‌شناسی
 13. میکروب‌شناسی آی.اس.آر.ان
 14. ژورنال مجموعه کولچر
 15. ژورنال باکتری‌شناسی پزشکی
 16. ژورنال میکروب‌شناسی و بیماری‌های عفونی
 17. ژورنال میکروبیولوژی دهانی
 18. نشریه علمی میکروب‌شناسی جندی شاپور
 19. ام بیو
 20. خاطرات موسسه کروز اسوالدو
 21. ژورنال بین‌المللی قارچ‌شناسی کاربردی
 22. کارخانه سلول‌های میکروبی
 23. بوم‌شناسی میکروبی در سلامت و بیماری
 24. تجربه‌ها و انفورماتیک میکروبی
 25. میکروب‌شناسی اندونزی
 26. فراست‌های میکروب‌شناسی
 27. پژوهش‌های میکروب‌شناسی
 28. میکروبیولوژی دسترسی آزاد
 29. انگل و مسیرها
 30. پاراسیتولوژی روز
 31. ژورنال لاتینی انگل شناسی
 32. پاتوژن PLoS
 33. ضد ویروس: پژوهش‌ها و درمان
 34. ژورنال میکروب شناسی
 35. سیستم‌های نمکی
 36. ژورنال اینترنتی میکروب شناسی
 37. ویروس شناسی: پژوهش و درمان
 38. ویروس شناسی دسترسی آزاد
 39. اقتباس ویروسی و درمان
 40. ویروس‌ها

دیدگاه‌تان را بنویسید: