کیمک‌های جدید در پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها

کمیک پایان نامه

شخصیت‌های کمیکی نگارش

سیسیلیا

about_ceciliaیک دانشجوی ارشد کامل، و خودش اعتراف می‌کند که عاشق کامپیوتر است. یا به قولی گیک است

مایک

 

about_mikeزیرک، مکار و معمولا در حال چرت زدن. دوره دانشگاه او بیشتر از هر کسی که به ذهن‌تان می‌رسد طول کشیده است. منبع مالیش همسرش جن است. جن امیدوار است که مایک به زودی فارغ‌التحصیل می‌شود.about_jen

تاجل

about_tajelتنها دانشجویان علوم انسانی اجتماعی در این دسته قرار می‌گیرند. تاجل همیشه چیزایی را پیدا می‌کنه که اعتراضش را برمی‌انگیزاند.

؟؟؟؟؟

about_namelessقهرمان بی نام و نشان. طرفداران او همیشه فکر می‌کنند که چرا کسی زحمت به خودش نمی‌دهد که اسمش را صدا بزند. خواهر کوچکش دی معمولا گرسته است و فکر می‌کند که دانشگاه راه‌های بسیار زیادی برای رسیدن به خواسته‌ها فراهم می‌کند.about_dee