حل کردن پرسش‌های پیش رو

امروز تجربه‌ی کارآمدی در حل کردن پرسش‌های پیش‌روی پژوهش بدست آوردم. جایی خواندم که انشتین گفته بود اگر به من یک ساعت زمان بدهند تا پرسشی را حل کنم که جانم به آن بسته است، ۵۵ دقیقه از این یک ساعت را به طرح پرسش درباره‌ی مساله می‌گذرانم. این رویکرد، به دید من، حل الگوریتم‌وار مساله است. برای حل یک پرسش پیش روی پروژه، یادداشت هر پرسش کوچکی که درباره‌ی بخش‌های گوناگون آن مساله به ذهن می‌رسد و سپس جستجو برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، مساله را خرد و حل شدنی می‌کند

منبع: یافته‌های دوره دکتری