مجله‌ها و مقاله‌های فناوری محیط زیست و منابع آبی

فناوری زیست محیطی که گاهی آن را فناوری سبز و فناوری پاک می‌نامند، به کار بردن علوم زیست‌ محیطی، پایش زیست محیطی، شیمی سبز، ابزارهای الکتریکی برای پایش و الگو برداری برای جلوگیری از اثرهای منفی دخالت انسان و حفظ محیط زیست طبیعی است.

  1. علوم آب کاربردی
  2. ژورنال فناوری محیط زیست و آب
  3. ژورنال منابع آبی و حفاظت
  4. پایداری: علم، عمل و خط مشی
  5. آب

دیدگاه‌تان را بنویسید: