هوش کلاغ‌ها

کلاغ‌ها از افرادی که سر آنها را کلاه گذاشته‌اند دوری می‌کنند

هیچ کس یک فرد فریبکار را دوست ندارد. مردم از معامله با افرادی که در گذشته از آنها کلاه‌برداری کردند دوری می‌کنند، و -بر طبق پژوهش جدید- پرندگان نیز از این افراد دوری می‌کنند. کلاغ‌ها به باهوش بودن شهره هستند، اما تنها اندکی کمتر عاشق پنیر هستند. در پژوهشی جدید کلاغ‌های آموزش دیده پس از انجام کاری که از آنها خواسته می‌شد لقمه نان و پنیر به عنوان جایزه دیافت می‌کرند. هنگام سر و کار داشتن با این پژوهشگران بعضی از پژوهشگران جایزه کلاغ‌ها را می‌دادند و بعضی دیگر لقمه را خودشان می‌خوردند. در آزمون‌هایی که ماه بعد انجام شد مشاهده شد که کلاغ‌ها از این پژوهشگران شیاد دوری می‌کردند.این نشان می‌دهد که کلاغ‌ها نه تنها تفاوت میان افراد «عادل» و «ناعادل» را می‌فهمند، بلکه این توانایی را حداقل برای یک ماه حفظ می‌کنند، این پژوهشگران این ماه در ژورنال رفتار حیوانات نوشتند. کلاغ‌ها  زندگی اجتماعی پیچیده‌ای دارند که شامل دوستی و رقابت است. توانایی آنها برای تشخیص و مجازات افراد متقلب، حتی پس از یک برخورد، ممکن است به توضیح اینکه چگونه هکاری در این گروه پرندگان تکامل یافته است کمک کند. با این حال، برای مردم،  نتیجه اخلاقی داستان ساده است: با کلاغ‌ها مودب باشید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: