چگونگی اجرای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در دیتاست

مثال:

الگوریتم کا-مین و پی.اس.اُ روی چهار دیتاست به ترتیب به کار گرفته می‌شوند

سنجه‌های شباهت برای آنها فاصله اقلیدسی و کسینوس روابط است

برای مقایسه آسان

الگوریتم پی.اس.اُ و کا-مین در هر آزمون ۱۰۰ تکرار انجام می‌دهد. برای ترکیب این الگوریتم‌ها، ابتدا الگوریتم پی.اس.اُ برای ۹۰ تکرار اجرا می‌شه و سپس از نتایجش برای تعیین مراکز اولیه خوشه‌های ماژول کا-مین استفاده می‌شود و سپس ماژول کا-مین برای ۱۰ تکرار اجرا می‌شه و نتایج را ارائه می‌دهد.

برای الگوریتم کا-مین به هیچ پارامتری نیاز نداریم

در الگوریتم خوشه‌بندی پی.اس.اُ م ۵۰ ذره را انتخاب می‌کنیم. به متن زیر نیز توجه کنید

وزن اولیه را ۰.۷۲ و ثبات‌های ضریب شتاب سی۱ و سی۲ را ۱.۴۹ تنظیم می‌کنیم.

این‌ها را باید از نتایج مقالات به دست بیاوریم.


دیدگاه‌تان را بنویسید: