کتابداری

مجله‌ها و مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی که از آن به نام‌هایی چون مطالعه‌های کتابخانه و اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، و اخیرا در ایران علم اطلاعات و دانش‌‌ شناسی نیز نام برده می‌شود، علمی در رابطه با کتابخانه، اطلاعات و مسائل پیرامون این دو است.

آریادن

بی سایدز

ژورنال برزیلی علم اطلاعات

پژوهنامه جامعه آمریکا برای علم و فناوری اطلاعات

کتابداری چینی: ژورنال الکترونیکی بین‌الملللی

ژورنال کد فور لیب

کتابداری همکار

ارتباطات در سواد اطلاعاتی

مجله دی لیب

ژورنال الکترونیکی کتابداری ویژه و علمی

ژورنال الکترونیکی مدیریت دانش

ژورنال اروپایی ای پرکتیس

مدارک مبتنی بر تمرین‌هایی پایه‌ای کتابداری و اطلاع رسانی

هایپرتکست

پژوهش اطلاعات: ژورنال الکترونیکی بین‌المللی

فناوری اطلاعات و کتابخانه

ژورنال میان‌رشته‌ای اشیا یادگیری و یادگیری الکترونیکی

ژورنال بین‌المللی گزینش دیجیتالی

ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های دکتری

مسائل علم و فناوری کتابداری: فصلنامه علم و فناوری انجمن کتابخانه‌های پژوهشی و دانشگاهی

ژورنال اطلاعات دیجیتالی

ژورنال انتشار الکترونیک

مجله کتابداری علمی الکترونیکی

ژورنال سلامت سنجی کشورهای در حال توسعه

ژورنال اطلاعات و علوم سازمانی

ژورنال سواد اطلاعاتی

ژورنال اطلاعات، فناوری اطلاعات و سازمان‌ها

ژورنال کتابداری و ارتباط‌های علمی

ژورنال نو‌آوری کتابخانه

ژورنال پژوهش‌های اینترنتی پزشکی

ژورنال انجمن تاریخ و محاسبات

ژورنال انجمن اروپا در رابطه اطلاعات سلامت و کتابخانه‌ها

فصلنامه لایبر: ژورنال کتابخانه‌های تحقیقی اروپا

پژوهش‌های کتابخانه و اطلاعات: پژوهش‌های تمرینی در رابطه با خدمات کتابخانه و اطلاعات

فلسفه کتابخه و عمل‌ها

ژورنال دانشجویان کتابخانه

لایبرس: ژورنال الکترونیکی پژوهش‌های علم اطلاعات و کتابخانه

محیط‌های دانشی جدید

کتابخانه‌های کارولینای شمالی

همکاری: ژورنال کانادایی پژوهش‌های علم اطلاعات و کتابخانه

کتابداری علمی کاربردی

ژورنال مدیریت اطلاعات و کتابخانه سنگاپور

ژورنال آفریقا جنوبی مدیریت اطلاعات

ژورنال کتابخانه دانشگاه راتگرز

کتابخانه ویرژینیا

وب‌شناسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: