کتابداری

مجله‌ها و مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی

کتابداری و اطلاع رسانی که از آن به نام‌هایی چون مطالعه‌های کتابخانه و اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، و اخیرا در ایران علم اطلاعات و دانش‌‌ شناسی نیز نام برده می‌شود، علمی در رابطه با کتابخانه، اطلاعات و مسائل پیرامون این دو است.

 1. آریادن
 2. بی سایدز
 3. ژورنال برزیلی علم اطلاعات
 4. پژوهنامه جامعه آمریکا برای علم و فناوری اطلاعات
 5. کتابداری چینی: ژورنال الکترونیکی بین‌الملللی
 6. ژورنال کد فور لیب
 7. کتابداری همکار
 8. ارتباطات در سواد اطلاعاتی
 9. مجله دی لیب
 10. ژورنال الکترونیکی کتابداری ویژه و علمی
 11. ژورنال الکترونیکی مدیریت دانش
 12. ژورنال اروپایی ای پرکتیس
 13. مدارک مبتنی بر تمرین‌هایی پایه‌ای کتابداری و اطلاع رسانی
 14. هایپرتکست
 15. پژوهش اطلاعات: ژورنال الکترونیکی بین‌المللی
 16. فناوری اطلاعات و کتابخانه
 17. ژورنال میان‌رشته‌ای اشیا یادگیری و یادگیری الکترونیکی
 18. ژورنال بین‌المللی گزینش دیجیتالی
 19. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های دکتری
 20. مسائل علم و فناوری کتابداری: فصلنامه علم و فناوری انجمن کتابخانه‌های پژوهشی و دانشگاهی
 21. ژورنال اطلاعات دیجیتالی
 22. ژورنال انتشار الکترونیک
 23. مجله کتابداری علمی الکترونیکی
 24. ژورنال سلامت سنجی کشورهای در حال توسعه
 25. ژورنال اطلاعات و علوم سازمانی
 26. ژورنال سواد اطلاعاتی
 27. ژورنال اطلاعات، فناوری اطلاعات و سازمان‌ها
 28. ژورنال کتابداری و ارتباط‌های علمی
 29. ژورنال نو‌آوری کتابخانه
 30. ژورنال پژوهش‌های اینترنتی پزشکی
 31. ژورنال انجمن تاریخ و محاسبات
 32. ژورنال انجمن اروپا در رابطه اطلاعات سلامت و کتابخانه‌ها
 33. فصلنامه لایبر: ژورنال کتابخانه‌های تحقیقی اروپا
 34. پژوهش‌های کتابخانه و اطلاعات: پژوهش‌های تمرینی در رابطه با خدمات کتابخانه و اطلاعات
 35. فلسفه کتابخه و عمل‌ها
 36. ژورنال دانشجویان کتابخانه
 37. لایبرس: ژورنال الکترونیکی پژوهش‌های علم اطلاعات و کتابخانه
 38. محیط‌های دانشی جدید
 39. کتابخانه‌های کارولینای شمالی
 40. همکاری: ژورنال کانادایی پژوهش‌های علم اطلاعات و کتابخانه
 41. کتابداری علمی کاربردی
 42. ژورنال مدیریت اطلاعات و کتابخانه سنگاپور
 43. ژورنال آفریقا جنوبی مدیریت اطلاعات
 44. ژورنال کتابخانه دانشگاه راتگرز
 45. کتابخانه ویرژینیا
 46. وب‌شناسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: