اپتیک

مجله‌ها و مقاله‌های اپتیک، روشنی و نورشناسی، مهندسی اپتیک و لیزر

نور‌ شناسی، فیزیک نور و به انگلیسی اپتیک از شاخه‌های علم برزگ فیزیک است که به مطالعه و بررسی نور، خواص آن، و بر همکنش آن با ماده می‌پردازد. این رشته علمی به مطالعه حوزه مرئی، فروسرخ و ماورا بنفش امواج الکترومغناطیسی می‌پردازد.

 1. پیشرفت‌های فناوری‌های نوری
 2. بیان‌های بیوپزشکی نوری
 3. ژورنال‌ بین‌المللی نور‌ها
 4. ژورنال بین‌المللی طیف‌سنجی
 5. نورها آی.اس.آر.ان
 6. ژورنال روشنی و محیط دیداری
 7. ژورنال انجمن نور اروپا
 8. اپتیک کاربردی
 9. بیانات مواد نوری
 10. ژورنال اپتیک و فوتونیک
 11. نوشته‌های اپتیک و فوتونیک
 12. اپتیک اکسپرس
 13. نوشته‌های فوتونیک لهستان
 14. نوشته‌های پژوهشی اپتیک
 15. ژورنال اوکراینی اپتیک فیزیکی
 16. اشعه ایکس و ابزار دقیق

دیدگاه‌تان را بنویسید: