موضوع پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی

موضوع و عنوان‌های پایان‌نامه برنامه ریزی منابع سازمانی

در اینجا عنوان‌ها و موضوع‌های پایان‌نامه برنامه ریزی منابع سازمانی آورده شده است.

 • بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان در ارائه پاسخگویی مطلوب در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور مشهد)
 • مقایسه تطبیقی و الویت بندی سیستم های مدیریت منابع سازمانی برای سازمان های فروشگاهی و بازرگانی
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در محیط ابری
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
 • بررسی نقش حاکمیت در موفقیت سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های بزرگ ایرانی: مطالعه موردی گروه مپنا
 • بررسی توأم عوامل کلیدی موفقیت و شکست پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) و تاثیر آن بر عملکرد سازمانهای صنعت نفت ایران
 • بررسی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندران
 • ارزیابی میزان تاثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت‌دانش بر پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی ‌منابع ‌سازمانی (مورد مطالعه استانداری خراسان جنوبی)
 • ٰشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اجرای موفق ERP با استفاده از تکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • بررسی اثرات متقابل عوامل بحرانی شکست پروژه های پیاده سازی ERP در صنایع ایران بااستفاده از رویکرد دی متل خاکستری
 • ارائه مدلی برای پیش‌بینی موفقیت پیاده سازی ERP با رویکرد فازی
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه صنایع استان یزد با رویکرد پویایی سیستم
 • ارائه روشی برای سنجش اثر مدیریت دانش و برنامه‌ریزی منابع سازمان بر عملکرد عملیاتی سازمان
 • تاثیر سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو
 • شناسایی و ارزیابی شاخص های مرتبط با آمادگی صنعت پتروشیمی جهت پیاده سازیERP
 • تعیین و اولویت‌بندی عوامل موثر بر اجرای سیتم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت (QFD)
 • تاثیرنظام بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان برمربوط بودن اطلاعات حسابداری
 • ارزیابی آمادگی سازمان های کوچک و متوسط جهت استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
 • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP در مراکز آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر بهره وری سازمانی در شرکت سایپا
 • بررسی تأثیر عوامل موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت دانش این سیستم برعملکرد، مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 • شناسایی توانمندیهای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) وارزیابی و اولویت بندی آنها از طریق TAM (مطالعه موردی شرکت کیسون)
 • ارزیابی تسهیل کننده های داخلی و خارجی موثر بر موفقیت ERP و عملکرد سیستم در سازمانهای ایرانی
 • امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شهرداری قم
 • ٰٰامکان سنجی پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)، مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری
 • ارائه الگویی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) (مطالعه موردی: شرکت فاوانفت)
 • بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای برای انتخاب بهترین بسته نرم افزاریERP با استفاده از کارت امتیاز متوازن در بانک تجارت ایران
 • شناسایی و اولویت بندی معیار های ارزیابی سیستمهای ERP در شرکت های منتخب
 • ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)
 • ارزیابی و پیش بینی فاکتورهای ریسک در هوش تجاری به کمک قواعد تلازمی
 • تاثیر اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر روی کنترل های داخلی سازمان ،مطالعه موردی : ذوب آهن اصفهان
 • معرفی یک معماری عامل‌گرا برای تامین انعطاف‌پذیری در سیستم‌های ERP — دانلود
 • بررسی اثربخشی پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت پتروشیمی مارون — دانلود
 • بررسی اولویت‌بندی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP با مدیریت کیفیت جامع TQM و مهندسی مجدد فرآیندها BPR
 • مدل ریاضی رویکرد تئوری بازی‌ها برای بهبود رقابت و همکاری بین چندین زنجیره تأمین
 • الزامات فنی پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان طی فازهای مختلف متدولوژی AIM
 • سنجش تاثیر مهندسی مجدد فرایندها بر مزایای پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان
 • اولویت‌بندی عوامل موثر بر اجرای سیستم ERP در شرکت تولیدی سایپا با رویکرد فازی
 • ارزیابی کیفیت نرم افزارهای ERP با استفاده از روش تصمیم گیری FUZZY-VIKOR
 • تطبیق‌پذیری کاربرد ERP در SMEهای ایرانی با الگوی SaaS — دانلود
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای استراتژی ERP در شرکت آپاداناسرام
 • بررسی و آزمون مدل جدید همبستگی بین مفاهیم استراتژی تولید، BPR، انتخاب و اجرای ERP و اندازی گیری عملکرد در صنایع از نوع تولید انبوه پیوسته
 • مطالعه عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش عالی و ارزیابی میزان رضایت کاربران دانشگاه تربیت مدرس از برنامه یکپارچه ناد
 • بررسی مدل انتخاب برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP در صنعت توزیع کشور ایران
 • بررسی میزان ریسک پیاده سازی پروژه های ERP با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)
 • ارایه مدل مفهومی برای پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
 • پیاده سازی زیر سیستم نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در خط تولید کنسانتره سنگ آهن
 • بررسی تاثیر استقرار ERP بر کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد
 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر میزان آمادگی سازمان، جهت پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در شرکتهای نرم‌افزاری (مورد مطالعه شرکتهای ارائه کننده بسته‌های نرم‌افزاری یکپارچه)
 • اولویت بندی رویکردهای استراتژیک شرکت های تولیدی در پیاده سازی ERP

مطالب مرتبط

ژورنال‌های رایگان برنامه ریزی منابع سازمانی به همراه دانلود رایگان مقاله‌ها

کتابی ساده و کامل برای یادگیریERP

دیدگاه‌تان را بنویسید: