شبکه حسگر

مدل انتشار فضای آزاد در برابر مدل انتشار چند مسیر در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند نوع مدل انتشار  داریم که در اینجا به طور خلاصه دو تا معرفی می‌شود. اولیش مدل انتشار فضای آزاد (free space propagation) و دومی مدل انتشار چند مسیر (multi-path propagation)است. خوب در اینجا تعریف هر کدام آورده شده تا به راحتی متوجه تفاوتشان بشوید.

مدل انتشار فضای آزاد

در مدل انتشار فاضی آزد فرض می‌شود که آنتن ارسال کننده و یک آنتن دریافت کننده در یک محیط خالی قرار دارند. در این مدل موانع جذب و سطوح بازتابنده در نظر گرفته نمی‌شوند. به طور خاص، تاثیر سطح زمین صفر در نظر گرفته می‌شود.

مدل انتشار چند مسیره:

مدل چند مسیره مدلی است که در نتیجه آن سیگنال‌های رادیویی از طریق دو یا چند مسیر توسط آنتن دریافت کننده دریافت می‌شوند. دلایل چند مسیری عبارتند از، انعکاس، بازتاب، جو زمین و از این دست موارد.

در معادلات و در شبیه‌سازی‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم معمولا یک فاصله دی۰ را تعریف می‌کنند. یعنی اینکه اگر فاصله دو نقطه از این مقدار کمتر بود مدل انتشار فضای آزاد برایش در نظر گرفته می‌شود و اگر بیشتر از این مقدار بود مدل انتشار چند مسیره برایش در نظر گرفته می‌شود.

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: