سیتولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های یاخته‌شناسی، سلول‌شناسی، سیتولوژی و سیتولوژی

یاخته شناسی، سلول‌شناسی یا سیتولوژی  به بررسی و شناخت یاخته‌ها می‌پردازد. یاخته واحد ساختار و عمل در جانداران است. در هر بخشی از بدن هر عملی که انجام می‌شود در واقع به وسیله یاخته‌های آن بخش انجام می‌شود. این رشته شاخه‌ای از زیست شناسی است و بر مشاهده‌های میکروسکوپی استوار است.

 1. بیوسل
 2. تقسیم سلولی
 3. بازسازی سلولی
 4. سلز
 5. سیلیا
 6. سیتو ژورنال
 7. پژوهش‌های سلولی و اندوسیتوبیوتز
 8. ژورنال بین‌المللی بیولوژی سلولی
 9. ژورنال بیوپزشکی کاربردی
 10. ژورنال بیولوژی مولکولی و سلولی
 11. پزشکی اکسداتیو و طول عمر سلولی

دیدگاه‌تان را بنویسید: