آموزش و پرورش

مجله‌ها و مقاله‌های آموزش و پرورش، علم، تاریخ آموزش و آموزش آنلاین

آموزش و پرورش  فرایند آسان‌سازی یادگیری، یا به دست آوردن دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها، باورها و عادات است. روش‌های آموزش شامل داستان‌سرایی، بحث، تحقیق و پژوهش، تدریس و تمرین‌ دادن است.

 1. ژورنال دانش و عمل AASA 
 2. ژورنال آزادی علمی AAUP 
 3. در سراسر رشته‌ها
 4. ژورنال دیداکتیکا ناپاسونزیا
 5. آموزش و توسعه بزرگسالان
 6. بررسی سالانه علوم زبانی، ارتباطات و آموزش
 7. ژورنال آموزش و یادگیری در آموزش عالی ASEAN
 8. ژورنال آسیایی آموزش از راه دور
 9. گفت‌و‌گوهای آسیا و اقیانوسیه در رابطه با یادگیری و آموزش علمی
 10. ژورنال آموزش تعاونی آسیا و اقیانوسیه
 11. بررسی آموزش ستاره شناسی
 12. ژورنال استرالیایی یادگیری برابر
 13. ژورنال استرالیایی آموزش معلم
 14. ژورنال برزیلی آموزش زبان انگلیسی
 15. آموزش براک: ژورنال تمرین و تحقیق آموزش
 16. پژوهنامه فناوری اطلاعات و محاسبه‌های کاربردی
 17. ژورنال کانادایی بورس تحصیلی آموزشی و یادگیری
 18. ژورنال کانادایی توسعه شغل‌ها
 19. ژورنال کانادایی خط مشی و مدیریت آموزش
 20. ژورنال کانادایی ارتباطات آموزشی
 21. ژورنال کانادایی آموزش عالی
 22. ژورنال کانادایی آموزش مدام دانشگاه
 23. ژورنال سی.ای.پی.اس: ژورنال مرکز مطالعه‌های خط‌مشی آموزش
 24. آموزش و سلامت کودکان: ژورنال میان‌رشته‌ای
 25. دیدگاه مسیحی در آموزش
 26. مفهوم: ژورنال نظریه تمرین آموزش جامعه معاصر
 27. فناوری آموزش معاصر
 28. مسائل معاصر در فناوری و آموزش معلم
 29. ژورنال آنلاین آموزش زبان معاصر
 30. آموزش خلاق
 31. آموزش انتقادی
 32. مرز‌های برنامه‌های آموزشی
 33. مسائل جاری در آموزش معاصر
 34. مسائل کنونی آموزش
 35. ژورنال کپی رایت علوم آموزشی
 36. دموکراسی و آموزش
 37. طراحی و آموزش فناوری: ژورنال میان‌رشته‌ای
 38. پژوهش‌ها و تمرین کودکان ابتدایی
 39. آموزش و پرورش
 40. آموزش و سلامت
 41. آموزش تحقیق
 42. نسل بعدی آموزش
 43. آرشیو‌های تحلیلی خط مشی آموزش
 44. پژوهش‌های بین‌المللی آموزش
 45. بررسی‌های مروری آموزش
 46. علوم آموزش
 47. پژوهش‌های استراتژی و تحلیلی خط مشی آموزش: ژورنال میان رشته‌ای
 48. ژورنال الکترونیکی پژوهش‌های آموزشی
 49. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی پژوهش‌های آموزشی
 50. ژورنال الکترونیکی، تدریس، تحقیق و آموزش کسب و کار الکترونیکی
 51. ژورنال الکترونیکی رهبری و یادگیری سازمانی
 52. مقاله‌های یادگیری الکترونیکی
 53. ژورنال الکترونیکی یادگیری الکترونیکی
 54. ژورنال الکترونیکی پژوهش‌های روانشناسی آموزشی
 55. برخوردها در آموزش
 56. جلسه: مجله پژوهش و نوآوری در کلاس زبان
 57. تدریس زبان انگلیسی
 58. تمرین انگلیسی: تمرین و نقد
 59. ارتقا یادگیری علوم اجتماعی
 60. والدیویا
 61. ژورنال اتیوپیایی علم و آموزش
 62. ژورنال اوراسیایی آموزش علم، فناوری و ریاضی
 63. ژورنال اوراسیایی آموزش شیمی و فیزیک
 64. ژورنال اروپایی پژوهش‌های یادگیری و آموزش بزرگسالان
 65. ژورنال اروپایی دسترسی آزاد آموزش الکترونیکی از راه دور
 66. ژورنال اروپایی آموزش فیزیک
 67. ژورنال یونانی موسیقی، فرهنگ و آموزش
 68. ژورنال میراث زبان
 69. بررسی‌های مروری آموزش عالی
 70. مطالعه‌های آموزش عالی
 71. ارتباطات پژوهشی یادگیری عالی
 72. مطالعه‌های تاریخی آموزش
 73. آموزش زبان انسانی
 74. ژورنال الکترونیکی یارتم
 75. در آموزش
 76. انفورماتیک در آموزش
 77. تعاملات اطلاعاتی در آموزش
 78. نوآوری:ژورنال آموزش آنلاین
 79. این‌سایت: ژورنال آموزش علمی
 80. اینتراکشن: ژورنال آموزش و مطالعه‌های اطلاعاتی
 81. ژورنال اینتر-آمریکن آموزش برای دموکراسی
 82. ژورنال میان‌رشته‌ای مشکلات مبتنی بر یادگیری
 83. مطالعه‌های آموزشی بین‌المللی
 84. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی آموزش ابتدایی
 85. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی آموزش محیطی
 86. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی آموزش ریاضی
 87. ژورنال میان‌رشته‌ای بین‌المللی آموزش
 88. ژورنال بین‌المللی والدین در آموزش
 89. ژورنال بین‌المللی آموزش یکپارچه
 90. ژورنال بین‌المللی یادگیری و تدریس ریاضی
 91. ژورنال بین‌المللی انجمن علمی تدریس و یادگیری
 92. ژورنال بین‌المللی یادگیری مشارکتی پیشرفته
 93. ژورنال بین‌المللی تعلیم و تربیت انتقادی
 94. ژورنال بین‌المللی طراحی برای یادگیری
 95. ژورنال بین‌المللی آموزش ویژه کودکان ابتدایی
 96. ژورنال بین‌المللی آموزش
 97. ژورنال میان‌رشته‌ای آموزش و توسعه استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
 98. ژورنال بین‌المللی سیاست و رهبری آموزشی
 99. ژورنال بین‌المللی مهندسی تعلیم و تربیت
 100. ژورنال بین‌المللی آموزش علم و محیط زیست
 101. ژورنال بین‌المللی ای پورتفولیو
 102. ژورنال بین‌المللی ارزیابی و پژوهش در آموزش
 103. ژورنال بین‌المللی آموزش عالی
 104. ژورنال بین‌المللی آموزش پزشکی
 105. ژورنال بین‌المللی آموزش چند فرهنگی
 106. ژورنال بین‌المللی آموزش پیشرو
 107. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های پژوهشی آموزش
 108. ژورنال بین‌المللی تعلیم و تربیت اجتماعی
 109. ژورنال بین‌المللی علوم اجتماعی و آموزش
 110. ژورنال بین‌المللی آموزش ویژه
 111. ژورنال بین‌المللی تدریس و یادگیری در آموزش عالی
 112. ژورنال بین‌المللی اولین سال آموزش عالی
 113. ژورنال بین‌المللی تحصیل کامل
 114. بررسی‌های بین‌المللی آموزش اقتصاد
 115. بررسی‌های مروری بین‌المللی پژوهش‌های یادگیری از راه دور و فضای باز
 116. آموزش آی.اس.آر.ان
 117. مسائل پژوهشی آموزش
 118. ژورنال الکترونیکی خط‌مشی های آموزشی
 119. ژورنال مطالعه‌های خط مشی آموزش انتقادی
 120. ژورنال مطالعه‌های موردی ارزیابی و ارزش‌بخشی
 121. ژورنال آموزش کایروپراکتیک
 122. ژورنال برنامه درسی آموزش و پرورش
 123. ژورنال نظریه‌پردازی برنامه درسی
 124. ژورنال آموزش از راه دور
 125. ژورنال آموزش و یادگیری
 126. ژورنال آموزش توسعه بین‌المللی
 127. ژورنال پرس و جوی آموزشی
 128. ژورنال ارزیابی آموزشی برای حرفه‌های بدهداشت
 129. ژورنال پژوهش‌های آموزش
 130. ژورنال آموزگاران آنلاین
 131. ژورنال آموزش ابتدایی
 132. ژورنال گرایش‌های در حال ظهور پژوهش‌های آموزش و مطالعه‌های خط مشی
 133. ژورنال افزونه‌ها
 134. ژورنال دانشکده علوم آموزشی
 135. ژورنال آموزش توسعه عالی و اشتغال
 136. ژورنال پژوهش نهادی (جنوب شرق آسیا)
 137. ژورنال آموزش تعلیم و تربیت
 138. ژورنال سیستم‌های یادگیری هوشمند و برنامه‌ها
 139. ژورنال رسانه تعاملی در آموزش
 140. ژورنال مطالعات زبان و زبان‌شناسی
 141. ژورنال زبان، تدریس، و یادگیری
 142. ژورنال یادگیری طراحی
 143. ژورنال یادگیری توسعه در آموزش عالی
 144. ژورنال فضاهای یادگیری
 145. ژورنال هنر و تفکر یادگیری
 146. ژورنال آموزش ریاضی در کالج معلمان
 147. ژورنال آموزش تاریخ موسیقی
 148. ژورنال تمرین‌ها و آموزش پرستاری
 149. ژورنال تدریس و یادگیری آنلاین
 150. ژورنال توسعه تعلیم و تربیت
 151. ژورنال تعلیم و تربیت
 152. ژورنال آموزش آنلاین معلم فیزیک
 153. ژورنال پیش‌کالج پژوهش آموزش مهندسی
 154. ژورنال پژوهش‌های آموزش روستایی
 155. ژورنال آموزش علوم اجتماعی
 156. ژورنال مطالعه‌های آموزش
 157. ژورنال تدریس و یادگیری
 158. ژورنال تدریس و یادگیری با فناوری
 159. ژورنال تدریس آموزش و تعلیم‌دهی
 160. ژورنال آموزش و علم و فناوری
 161. ژورنال مرکز پژوهشی برای فناوری‌های آموزشی
 162. ژورنال نظریه و عمل در آموزش
 163. ژورنال تدریس دانشگاهی و تمرین یادگیری
 164. ژورنال شهری آموزش ریاضی
 165. ژورنال کارایی و پاسخ‌پذیری در آموزش و علم
 166. ژورنال آموزش اضافی
 167. کایروس: ژورنال بلاغت، فناوری و آموزش
 168. مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی: ژورنال بین‌المللی
 169. ژورنال آمریکای لاتین یادگیری یکپارچه زبان و محتوا
 170. ژورنال آمریکایی- لاتین آموزش فیزیک
 171. یادگیری و تدریس در آموزش عالی: دیدگاه خلیج
 172. تبادل یادگیری
 173. چشم‌انداز یادگیری
 174. فناوری یادگیری
 175. مطالعه‌های شمارشی و سواد
 176. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های آموزشی ماژیس
 177. ژورنال مالزیایی یادگیری و آموزش
 178. ژورنال مس‌گیل آموزش
 179. توسعه آموزش رسانه
 180. آموزش آنلاین رسانه
 181. ژورنال مدیترانه‌ای مطالعه‌های آموزشی
 182. رالی: ژورنال فناوری‌های کامپیوتری مدرسه راهنمایی
 183. ژورنال روش‌های مدرن تدریس زبان
 184. مانتین‌رایس
 185. موج‌های جدی: توسعه و پژوهش‌های آموزشی
 186. بررسی‌های مروری آموزش غیر حزبی
 187. ژورنال سواد اروپا سواد دیجیتالی
 188. تحقیقات پرستاری شمال اروپا
 189. شمارش
 190. ژورنال ان.زد کار معلمان
 191. ژورنال آنلاین مشاوره و آموزش
 192. ژورنال آنلاین مدیریت یادگیری از راه دور
 193. پایدئوسیز
 194. پیش زبان: ژورنال یادگیری زبان
 195. فنکس
 196. بررسی‌های مروری موضوعات ویژه فیزیک، پژوهش آموزش فیزیک
 197. سیاست عمل: بررسی‌های مروری توسعه آموزش و پرورش
 198. ارزیابی عمل، پژوهش و سنجش
 199. تمرین‌ها و شواهد علمی آموزش و یادگیری در آموزش عالی
 200. فیثاغورث
 201. تعلیم و تربیت رادیکال
 202. روش‌های تحقیقی آموزش شناخته شده
 203. انعکاس آموزش و پرورش
 204. ریمایت: ژورنال چند رشته‌ای پژوهش‌های آموزشی
 205. پژوهش‌ها و مسائل آموزش موسیقی
 206. ژورنال پژوهش‌های آموزش عالی
 207. پژوهش‌های فناوری یادگیری
 208. پژوهش‌های آموزش آنلاین راهنمایی
 209. بررسی‌های مروری بین‌المللی آموزش آنلاین جغرافی
 210. بررسی‌های مروری ریاضی، علم و آموزش آی.سی.تی
 211. رز: پژوهش‌های آموزشی اشتاینر
 212. ژورنال جامعه مدرسه
 213. آموزش علم بین‌المللی
 214. اسکریپتا ماننت
 215. سیمینار
 216. بررسی‌های مروری آموزشی دانشگاه سیمون فریزر
 217. تمرین و پژوهش‌ مطالعه‌های اجتماعی
 218. \ژورنال آموزش آفریقا جنوبی
 219. صفحات گسترده در آموزش و پرورش
 220. مطالعه‌های یادگیری، آموزش، نوآوری و توسعه
 221. ژورنال مطالعه‌های یادگیری خود‌آموز
 222. توسعه استعداد‌های درخشان
 223. پژوهش‌های آموزش صنایع دستی
 224. فصلنامه کالج
 225. ژورنال الکترونیکی آموزش علمی
 226. ژورنال اینترنتی آموزش پزشکی
 227. ژورنال یادگیری آنلاین تعاملی
 228. ژورنال یادگیری و آموزش علمی
 229. ژورنال فناوری، یادگیری و ارزیابی
 230. مربی: ژورنال مشاوره علمی
 231. آموزیار جدید
 232. ژورنال آنلاین ترکیه‌ای فناوری آموزشی
 233. ژورنال یادگیری مبتنی بر کار
 234. محل کار: ژورنال کار دانشگاهی
 235. ژورنال جهانی آموزش و پرورش
 236. ژورنال جهانی فناوری آموزش و پرورش
 237. مجله نگارش

دیدگاه‌تان را بنویسید: