پاتولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های آسیب‌شناسی و پاتولوژی

آسیب‌شناسی به انگلیسی پاتولوژی شاخه‌ای از  دانش پزشکی است که در رابطه با تاثیر آسیب‌ها در سطح مولکولی، بافتی و سلولی به پژوهش و مطالعه‌ می‌پردازد. این علم همچنین فرایند بیماری در بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن را مطالعه می‌کند.

 1. آسیب‌شناسی بالینی بی.ام.سی
  1. مقاله‌های ژورنال
 2. گزارش‌های موردی آسیب‌شناسی
  1. مقاله‌های ژورنال
 3. پزشکی بالینی: آسیب‌شناسی
 4. فراست پزشکی بالینی: آسیب‌شناسی
 5. دیابت پا و مچ پا
 6. آسیب‌شناسی تشخیصی
 7. مدل‌ها و مکانیسم‌های بیماری
 8. پزشکی مولکولی ای.ام.بی.اُ
 9. ژورنال بین‌المللی آسیب‌شناسی تجربی و بالینی
 10. ژورنال بین‌المللی التهاب
 11. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های مدیاتور، سیتوکین و اینترفرون
 12. ژورنالی ایرانی آسیب‌شناسی
 13. آسیب‌شناسی آی.اس.آر.ان
 14. ژورنال برزیلی آسیب‌شناسی
 15. ژورنال درد و سردرد
 16. ژورنال التهاب
 17. ژورنال پژوهش‌های التهاب
 18. ژورنال پاتولوژی انفورماتیک
 19. ژورنال کره‌ای التهاب
 20. واسطه‌های التهاب
 21. پژوهش‌های بین‌المللی پاتولوژی
 22. ژورنال اینترنتی علوم پزشکی قانونی
 23. ژورنال اینترنتی پاتولوژی
 24. زخم

دیدگاه‌تان را بنویسید: