پاتولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های آسیب‌شناسی و پاتولوژی

آسیب‌شناسی به انگلیسی پاتولوژی شاخه‌ای از  دانش پزشکی است که در رابطه با تاثیر آسیب‌ها در سطح مولکولی، بافتی و سلولی به پژوهش و مطالعه‌ می‌پردازد. این علم همچنین فرایند بیماری در بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن را مطالعه می‌کند.

آسیب‌شناسی بالینی بی.ام.سی

گزارش‌های موردی آسیب‌شناسی

پزشکی بالینی: آسیب‌شناسی

فراست پزشکی بالینی: آسیب‌شناسی

دیابت پا و مچ پا

آسیب‌شناسی تشخیصی

مدل‌ها و مکانیسم‌های بیماری

پزشکی مولکولی ای.ام.بی.اُ

ژورنال بین‌المللی آسیب‌شناسی تجربی و بالینی

ژورنال بین‌المللی التهاب

ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های مدیاتور، سیتوکین و اینترفرون

ژورنالی ایرانی آسیب‌شناسی

آسیب‌شناسی آی.اس.آر.ان

ژورنال برزیلی آسیب‌شناسی

ژورنال درد و سردرد

ژورنال التهاب

ژورنال پژوهش‌های التهاب

ژورنال پاتولوژی انفورماتیک

ژورنال کره‌ای التهاب

واسطه‌های التهاب

پژوهش‌های بین‌المللی پاتولوژی

ژورنال اینترنتی علوم پزشکی قانونی

ژورنال اینترنتی پاتولوژی

زخم

دیدگاه‌تان را بنویسید: