فارماکولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های درمان‌شناسی، داروشناسی، فارماکولوژی، کاردرمانی، فیزیوتراپی

داروشناسی به انگلیسی فارماکولوژی، شاخه‌ای از علم پزشکی و زیست‌شناسی است که به مطالعه و بررسی اثرات داروها یا مواد شیمیایی بر موجود‌های زنده می‌پردازد.

درمان‌شناسی علمی است که با استفاده از داروشناسی، فیزیولوژی و علوم پزشکی دیگر چگونه درمان شدن را بررسی می‌کند.

 1. ژورنال آسیایی کاردرمانی
 2. پزشک استرالیا
 3. ژورنال بنگلادشی پزشکی گیاهی
 4. بیولوژیک در درمان
 5. دارو‌شناسی بالینی بی.ام.سی
 6. داروشناسی بی.ام.سی
 7. ژورنال بریتانیایی دارو‌شناسی و سم‌شناسی
 8. تمرین‌ها و پژوهش‌ها کورنوفیزیولوژی
 9. کورنوفیزیولوژی در درمان
 10. پزشکی بالینی: درمان‌شناسی
 11. فراست‌های پزشکی بالینی: درمان‌شناسی
 12. داروشناسی بالینی: پیشرفت‌ها و درمان‌ها
 13. فارماکومتریکس و سیستم‌های فارماکولوژی
 14. ژورنال دوپینگ
 15. متابولیسم دارویی و فارماکوکینتیک
 16. فراست‌های اهداف دارو
 17. مطالعه‌های درمان و دارو
 18. مرز‌های داروشناسی
 19. ژورنال بین‌المللی روان‌درمانی یکپارچه
 20. ژورنال بین‌المللی شیمی پزشکی
 21. ژورنال بین‌المللی داروشناسی
 22. ژورنال بین‌المللی فیزیوتراپی و توان‌بخشی
 23. ژورنال بین‌المللی توان‌بخشی
 24. ژورنال بین‌المللی ماساژ درمانی
 25. ژورنال ایرانی داروشناسی و درمان
 26. ژورنال ایرانی توان‌بخشی
 27. فارماکولوژی آی.اس.آر.ان
 28. ژورنال انتقال خون
 29. ژورنال داروشناسی تجربی
 30. ژورنال تمرین‌ها و خط مشی‌های داروهای جهانی
 31. ژورنال علوم داروشناسی
 32. ژورنال علم فیزیک درمانی
 33. ژورنال پژوهش‌ها و توسعه توان‌بخشی
 34. ژورنال گزارش‌های علوم دارویی
 35. ژورنال انجمن فیزیک درمانی ژاپن
 36. ژورنال اکزنوبایتیس
 37. داروشناسی سلولی و مولکولی
 38. مصاحبه‌های انگیزشی: آموزش، پژوهش، اجرا و تمرین
 39. ژورنال دسترسی آزاد کاردرمانی
 40. ژورنال بیماری‌های نادر
 41. پایبندی و ترجیحات بیمار
 42. دیدگاه‌های شیمی پزشکی
 43. گزارش‌های فارماکولوژی
 44. فارماکولوژی و داروسازی
 45. داروشناسی آنلاین
 46. فیتو داروشناسی
 47. ژورنال لهسانی فارماکولوژی و داروسازی
 48. سوی استفاده از داروها و توان‌بخشی
 49. ژورنال اینترنتی فارماکولوژي
 50. ژورنال ژاپنی فارماکولوژی
 51. پزشکی حرارتی
 52. واکسن: توسعه و درمان

دیدگاه‌تان را بنویسید: