ژنتیک

مجله‌ها و مقاله‌های ژنتیک، ژنومیک، اپی ژنتیک، وراثت، پروتئومیک و اسید نوکلئیک

ژنتیک، مطالعه ژن، تنوع ژنتیکی و وراثت در موجود‌های زنده است. در کل این رشته شاخه‌ای از زیست‌شناسی گرفته‌ می‌شود، اما ژنتیک اغلب با بسیاری از علوم زیستی متفاوت است و رابطه‌ای بسیار محکمی با سیستم‌های اطلاعاتی دارد.

 1. پیشرفت‌ها در ژنومیک و ژنتیک
 2. الگوریتم بیولوژی مولکولی
 3. ژورنال آمریکایی سلول‌های بنیادی
 4. ژورنال ژنتیک پزشکی بالکان
 5. ژنتیک بی.ام.سی
 6. ژنومیک بی.ام.سی
 7. ژنومیک پزشکی بی.ام.سی
 8. ژورنال برزیلی ژنتیک
 9. مطالعه‌های موردی ژنتیک
 10. اپی ژنتیک کلینیکی
 11. ژنتیک و بیولوژی مولکولی
 12. ژنومیک کاربردی و مقایسه‌ای
 13. پژوهش‌های کنونی باکتری‌شناسی
 14. اپی ژنتیک و کروماتین
 15. مرزهای ژنتیک
 16. G3: ژن‌ها، ژنوم، ژنتیک
 17. ژن‌ها
 18. ژن‌ها و سیستم‌های ژنتیک
 19. واکسن و درمان ژنتیکی
 20. ژنتیک و اپی‌ ژنتیک
 21. ژنتیک و بیولوژی مولکولی
 22. ژنتیک و پژوهش‌های مولکولی
 23. پژوهش‌های بین‌المللی ژنتیک
 24. تکامل انتخاب ژنتیک
 25. ژنتیکا
 26. تکامل و بیولوژی ژنوم
 27. ژنومیک و ژنتیک کمی
 28. ژنومیک، جامعه و سیاست
 29. وراثت
 30. ژنومیک انسانی
 31. پروتئومیک و ژنومیک انسان
 32. ژورنال بین‌المللی زیست‌شناسی تکاملی
 33. ژورنال بین‌المللی ژنومیکس
 34. ژورنال بین المللی اپیدمیولوژی مولکولی و ژنتیک
 35. تحقیق‌های ژنتیک
 36. ژورنال ژنولوژی ژنتیک
 37. ژورنال ژنومیک
 38. ژورنال اسید‌های نوکلئيک
 39. ژورنال RNAi و خاموشی ژن
 40. Mobile DNA
 41. سیتوژنتیک مولکولی
 42. ژورنال دسترسی آزاد ژنتیک
 43. ژنتیک PLoS
 44. سکوت
 45. استاندارد‌های علوم ژنومیک
 46. بازیابی سلول‌های ریشه
 47. مطالعه‌های سلول ریشه
 48. کاربرد‌های ژنتیک بالینی

دیدگاه‌تان را بنویسید: