مجله‌های علمی ژئوفیزیک و ژئومغناطیس

مجله‌ها و مقاله‌های ژئوفیزیک، ژئومعناطیس، فیزیک زمین، جاذبه زمین

ژئو مغناطیس، میدان معناطیسی زمین است که به روش‌های مختلف بر فعالیت‌های بشر و جهان طبیعی تاثیر می‌گذارد. میدان مغناطیسی از جایی به جای دیگر تغییر می‌کند و مقیاس گستره تفاوت آن از ثانیه‌ها تا دهک‌ها و میلیون‌ها متفاوت است.

ژئوفیزیک: ژئو فیزیک از موضوع علوم طبیعی در رابطه با فرایند‌های فیزیکی و خواص فیزیکی زمین، اطرف و محیط فضای زمین است. این روش برای تجزیه‌ و تحیلیل این مسائل از ابزارهای کمی اندازه‌گیری استفاده می‌کند.

 1. ژورنال ابراهیم زلمانوو
 2. سالنامه ژئوفیزیک
 3. گزارش سالانه ژئوفیزیک
 4. ای ارث
 5. بحث‌های ای ارث
 6. ژئوفیزیک بین‌المللی
 7. ژئوفیزیکا
 8. ژورنال بین‌المللی ژئوفیزیک
 9. ژئوفیزیک آی.اس.آر.ان
 10. ژورنال آب و هوا و هواشناسی فضا
 11. فرایند‌های غیر خطی در ژئو فیزیک

دیدگاه‌تان را بنویسید: