علوم نظامی

مجله‌ها و مقاله‌های علوم نظامی، جنگ و علوم دفاعی

علوم نظامی مطالعه فرایند‌های، موسسه‌ها و رفتارهای نظامی همراه با مطالعه جنگ و نظریه‌ها و کاربردهای نیروی اجباری سازمان یافته است. این علم بیشتر روی نظریه، روش و عملکرد تولید توانایی نظامی به شیوه‌ای سازگار با سیاست دفاعی متمرکز شده تمرکز دارد.

  1. ژورنال مدیریت منابع دفاعی
  2. ژورنال امنیت استراتژیک
  3. ساینتیا میلیتاریا: ژورنال آفریقای جنوبی مطالعه‌های نظامی
  4. ارزیابی استراتژیک

دیدگاه‌تان را بنویسید: