علوم اجتماعی

مجله‌ها و مقاله‌های علوم اجتماعی، سیاست اجتماعی، سرمایه داری و علوم انسانی

علوم اجتماعی مجموعه‌ای از رشته‌های دانشگاهی است که به جنبه‌های اجتماعی زندگی انسان می‌پردازند.

 1. ژورنال الکترونیکی مطالعه‌های آفریقا
 2. آکادمیکا
 3. ژورنال علوم اجتماعی و هنر
 4. علوم اجتماعی آسیا
 5. ژورنال استرالیایی ظهور تکنولوژی و جامعه
 6. ژورنال کانادایی مطالعه‌هایی ناتاوانی
 7. ژورنال کانادایی پژوهش‌های غیرانتفاعی و اقتصاد جامعه
 8. علوم اجتماعی کانادا
 9. دوران کودکی در آفریقا: ژورنالی میان رشته‌ای
 10. دوران کودکی امروز
 11. کالج: مطالعه‌های علوم انسانی و اجتماعی
 12. مطالعات جمعیت تطبیقی
 13. کامیونیتانیا: ژورنال بین‌المللی کار و علوم اجتماعی
 14. ژورنال جامعه‌شناسی و سیاست اجتماعی کاوینوس
 15. فرهنگ، جامعه و عرف
 16. ژورنال پژوهش‌های کنونی علوم اجتماعی
 17. سایبرجئو: ژورنال اروپایی جغرافیا
 18. دارک‌متر: خرابه‌های فرهنگ شاهنشاهی
 19. دیتا کریتیکا: ژورنال بین‌المللی آمار انتقادی
 20. پژوهش‌های دموگرافی
 21. مطالعه‌ کشورهای در حال توسعه
 22. فصلنامه مطالعات ناتوانی
 23. دینامیک گسسته در طبیعت و اجتماع
 24. تنوع
 25. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی کار مقایسه‌ای
 26. ژورنال الکترونیک مطالعات ژاپن معاصر
 27. ژورنال تئوری سازمان رادیکال
 28. افمرا: تئوری و سیاست در سازمان
 29. مطالعات پیشرفته
 30. ژورنال اروپایی مطالعات ترکیه
 31. یوکسنیوس: دولت و فرهنگ در منطقه دریا سیاه
 32. سرمایه‌داری سریع
 33. سالنامه پژوهش‌های جمعیت
 34. دروازه: ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های جامعه و اشتغال
 35. ژورنال کار جهانی
 36. ژورنال لیسانسیه‌های علوم اجتماعی
 37. بررسی‌های مروری گراندد: ژورنال بین‌المللی
 38. ژورنال مطالعات همونگ
 39. حقوق بشر و رفاه انسانی
 40. فصلنامه IASSIST
 41. مسائل نوآوری و رهیافت علوم اجتماعی
 42. ژورنال پدیدارشناسی هند اقیانوسیه
 43. ژورنال مدیریت و علوم اجتماعی سند
 44. ژورنال بین‌المللی زندگی سالمندی و آینده
 45. ژورنال بین‌المللی علوم اجتماعی آسیا
 46. ژورنال بین‌المللی جوامع چند فرهنگی
 47. ژورنال بین‌المللی روش‌های کیفی
 48. ژورنال بین‌المللی شبکه‌‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی
 49. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های علوم انسانی و اجتماعی
 50. ژورنال دیدگاه‌های جایگزین در علوم اجتماعی
 51. ژورنال جوامع هوشمند و شبیه سازی جامعه
 52. ژورنال مطالعه‌های آسیا اقیانوسیه
 53. ژورنال اعمال مثبت جامعه
 54. ژورنال کار اجتماعی مقایسه‌ای
 55. ژورنال پژوهش‌های اروپایی معاصر
 56. ژورنال اندونزیایی علوم اجتماعی و انسانی
 57. ژورنال مدیریت و علوم اجتماعی
 58. ژورنال روش‌ها و اندازه‌گیری‌ها در علوم اجتماعی
 59. ژورنال پژوهش‌های جامعه و سیاست
 60. ژورنال علوم اجتماعی
 61. ژورنال فن-جامعه
 62. ژورنال پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی
 63. ژورنال پژوهش‌ها جامعه و کار اجتماعی
 64. فقط کارگر: ژورنال کانادایی کار و جامعه
 65. ژورنال آنلاین نیوزلندی علوم اجتماعی
 66. ژورنال علوم اجتماعی و انسانی خزر
 67. ‌مطالعه‌های بوم‌شناسی دانش
 68. بررسی‌های مروری مای
 69. مطالعات خاورمیانه
 70. ژورنال نوردیک مطالعات زندگی کاری
 71. ژورنال آنلاین سیاست و پژوهش‌های روستایی
 72. ژورنال پاکستانی علوم اجتماعی و انسانی
 73. گزارش‌های کیفیت
 74. مطالعه‌های کیفیت
 75. پژوهش‌ها و تمرین‌ها در علوم اجتماعی
 76. ژورنال پژوهش‌های مدیریت و علوم اجتماعی
 77. ژورنال پژوهش‌های علوم اجتماعی
 78. SAGE
 79. جغرافی جامعه
 80. علوم اجتماعی دیلمان
 81. جوامع
 82. ژورنال مدیریت منابع انسانی آفریقای جنوبی
 83. ژورنال آکادمی چند رشته‌ای جنوب آسیا
 84. پژوهش و عمل کلاله
 85. ساختار و پویا: ژورنال الکترونیکی علوم انسانی و رشته‌های مرتبط
 86. نظارت و جامعه
 87. آینده کودکان
 88. ژورنال میان رشته‌ای مطالعات بین‌الملل
 89. ژورنال اخلاق و ارزش کار اجتماعی
 90. توریسموس: ژورنال بین‌المللی چند رشته‌ای توریسم
 91. تران‌سایسن: ژورنال مطالعه‌های جهانی
 92. تحولات
 93. وست‌نیک: ژورنال مطالعه‌های آسیا و روسیه
 94. گروه‌های آسیب پذیر و گنجایش

دیدگاه‌تان را بنویسید: