آمار

مجله‌ها و مقاله‌های آمار، تحلیل‌های آماری، احتمال، جمعیت و پژوهش‌های عملیاتی

آمار: در ایران آمار و در افغانستان احصائیه شناخته شده است. آمار مجموعه داده‌های عددی راجع به یک موضوع است. این موضوع می‌تواند جمعیت، مرگ و میز، دما و بارش ماهیانه، میزان تجارت داخلی و خارجی و … باشد.

علم آمار: عمل استخراج، گسترش و توسعه دانش‌های تجربی به وسیله گردآوری، تنظیم، پرورش و تحلیل داده‌های تجربی است. این داده‌ها با اندازه‌گیری و آزمایش به دست می‌آیند.

 1. ژورنال برزیلی احتمال و آمار
 2. مطالعه‌های کانادایی جمعیت
 3. ژورنال شیلی آمار
 4. ارتباط‌های الکترونیکی در احتمال
 5. ژورنال الکترونیکی تاریخ احتمال و آمار
 6. ژورنال الکترونیکی تحلیل‌های آمار کاربردی
 7. ژورنال الکترونیکی تحلیل‌های آمار کاربردی: آموزش خدمات و سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری
 8. ژورنال الکترونیکی احتمال
 9. ژورنال الکترونیکی آمار
 10. ژورنال بین‌المللی آمار و احتمال
 11. اینتر‌ست
 12. آمار و احتمال آي.اس.آر.ان
 13. ژورنال روش‌های کمی کاربردی
 14. ژورنال مدل‌سازی انتخابی
 15. ژورنال علم داده
 16. ژورنال آمار اداری
 17. ژورنال آمار و احتمال
 18. ژورنال پژوهش‌های موسسه ملی فناوری و استانداردها
 19. ژورنال نرم‌افزار آماری
 20. ژورنال آموزش آمار
 21. ژورنال انجمن آمار ژاپن
 22. ژورنال دسترسی آزاد آمار
 23. ژورنال پاکستانی پژوهش‌های عملیاتی و آمار
 24. آمارهای ریاضی و احتمال
 25. برآورد احتمال
 26. آر نیوز
 27. ریواستیت: ژورنال آمار
 28. سورت
 29. ژورنال پژوهش‌های آموزش آمار
 30. نظرسنجی‌های آماری
 31. نوآوری‌های فناوری در آموزش آمار
 32. ژورنال آر

دیدگاه‌تان را بنویسید: