دیتاست‌ها برای خوشه‌بندی ترکیبی پی.اس.اُ با سی-مین فازی

۱: دیتاست داده سنتزیک: کنترل بهتر رفتار داده و درک بهتر کارایی روش

۲: دیتاست داده واقعی: از دیتاست‌ها برای این روش: UCI Machine Learning Repository

دیدگاه‌تان را بنویسید: