خوشه بندی سی-مین فازی برای شبکه‌های حسگر

ساعت هفت است. اینجا پایگاه کامپیوتری من است.

An  optimal clustering  mechanism based on Fuzzy-C means for  wireless sensor networks

برای  متعادل کردن مصرف انرژی نودها و توسعه زمان عمر آن‌ها تحت محدودیت‌های انرژی شبکه‌های حسگر بی‌سیم، یک الگوریتم خوشه‌بندی کارا مبتنی بر سی-مین فازی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم نشان داده شده است. با حساب توزیع ناهموار نودهای حسگر و نامطمئنی کانال رادیویی، فرایند تشکیل خوشه نودها به عنوان افراز فازی از فضای نمونه در این مقاله مدل‌سازی شده است. ابتدا،ببه طور کلی مصرف انرژی شبکه‌ها تحلیل شده است و تعداد بهینه سرخوشه‌ها مبتنی بر غلظت نودها تخمین زده شده است. دوم، در طراحی تابع هدف، فاصله از نود تا سرخوشه و وزن مقادیر اعضا ملاحظه شده است. سپس الگوریتم خوشه‌بندی سی-مین فازی بهبود یافته برای تقسیم نودهای حسگر به تعداد معینی از خوشه‌ها نشان داده شده است. سپس یک کانال رابطه یک هاپه برای رابطه میان خوشه‌ای استفاده شده است و یک حالت رابطه‌ای چندجهشه اقتباس گشته است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: