خوشه بندی بهینه‌سازی ازدحام ذرات گسسته

کلودی پی.اس.اُ مخفف خوشه‌بندی با بهینه‌سازی ازدحام ذرات گسسته است که نسخه گسسته از الگوریتم پی.اس.اُ است. در کلودی پی.اس.اُ هر خوشه‌بندی تایید شده به عنوان یک .

هر ذره در اینجا یک بردار صحیح ان بعدی است، این بردار صحیح ان بعدی همان خوشه‌بندی تایید شده است. ان تعداد اسناد در یک پیکره متنی است.

چایگاه ذره ارائه دهنده ک دسته است.

مقدار ذخیره شده در اینجایگاه نشان دهده نوع گروهی که هاین دسته متعلق به آن است می‌باشد.

فرمول به روز رسانی جایگاه متفاوت است اما فرمول سرعت همان فرمول به کار رفته شده در الگوریتم پی.اس.اُ است.\

برای تعییین اینکه کدام بعدها باید به روزرسانی شوند باید گام‌ها ی زیر اجرا گردد

۱: همه ابعداد بردار سرعت  در طیف ۰ و ۱ تولید نرمالیزه می‌شود.

۲: یک عدد تصادفی آر تعیین می‌شود

۳: همه ابعاد بالاتر از آر در بردار جایگاه انتخاب می‌شوند و با استفاده از معادله خاص به روز رسانی‌ می‌شوند.

نکته: به نظر نمیاد این مقاله مفیدی باشد.

این مقاله An efficient Particle Swarm Optimization approach to cluster
short texts رفته یک ورژن اصلاح شده از کلودی پی.اس.اُ را برای خوشه‌بندی متن‌های کوتاه استفاده کرده، چون این الگوریتم گسسته متفاوت از الگوریتم پایه است، پس طبیعتا چنین کاری شدنی نیست

پس باید سراغ مقاله‌ای دیگر رفت

دیدگاه‌تان را بنویسید: