خوشه‌بندی شبکه حسگر با سینک متحرک به وسیله الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

شبکه‌ای با ان حسگر به ام کلاستر تقسیم می‌شود. تعداد میانگین نودها در هر خوشه میزان  ان تقسیم بر ام است. ابتدا خط افراز ناحیه شبکه با استفاده از الگوریتم پی.اس.اُ تعیین می‌شود، بنابراین شبکه به دو ناحیه تقسیم می‌گردد.

الگوریتم خوشه‌بندی در زیر توصیف می‌شود:

گام اول: همه نودهای حسگر در شبکه اطلاعات وضعیتشان را به بیس‌استیشن برودکست می‌کنند، این اطلاعات شامل جایگاه و انرژی است.

گام دوم: بعد از اینکه بیس‌استیشن همه پیام‌ها را دریافت کرد. الگوریتم‌ پی.اس.اُ برای خوشه‌بندی کل شبکه اجرا می‌شود، و کا افراز تعریف می‌شود.

گام سوم: پارامترهای (ایکس، وای، تتا ایکس، و تتا وای) به طور تصادفی تعیین می‌شوند. خط افراز مناطق به وسیله فرمول ۵ تعیین می‌شود. بنابراین تمام شبکه‌های حسگر به ۲ کا زیرمنطقه تقسیم می‌گردند. از آنجا که اطلاعات محل شناخته شده هستند، مقدار اف هر نود می‌تواند با استفا ده از معادله ۶ به دست بیاید.

 


دیدگاه‌تان را بنویسید: