خوشه‌بندی باتنت

یک سری مقالات در این خصوص ارائه شده، البته باید بگم خوشه‌بندی پاتنت درست نیست، بلکه باید کامپیوترهای آلوده شده در پاتنت را خوشه‌بندی کرد.

ما تمرکزمان روی ساخت سیستمی مانند آنتی ویروس نیستم، بلکه روی کشف اعضای کاربران بات بر طبق رفتار شبکه ناهنجار از هر میزبان است. بنابراین، بیشتر تحلیل‌های شبکه از محتوای پاکت و ویژگی‌های جریان شبکه برای تحلیل رفتار داده استفاده می‌کنند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: