تکنیک خوشه‌بندی سند: الگوریتم سی-مین فازی

این رایج‌ترین تکنیک خوشه‌بندی نرم است که ویژگی‌های کا-مین و تکنیک‌های منطق فازی را ترکیب می‌کند. این الگوریتم در ۱۹۷۳ توسط دون توسعه داده شد و در ۱۹۸۴ به وسیله بزدک بهبود یافت. این شبیه به کا مین است به غیر از اینکه أن ماتریس عضویت را تولید می‌کند، این ماتریس شامل درجه عضویت نقاط داده (اسناد) به همه خوشه‌ها است. خوشه‌بندی فازی داده را به کا کلاستر به وسیله اندازه‌گیری فاصله میان داده ایکس آی و سنتروید خوشه وی جی از  بردار به اندازه ام افراز می‌کند. برای ان سند و کا خوشه این ابتدا یک ماتریس عضویت ان ایکس کا انتخاب می‌کند . درجه عضویت هر سند ایکس آی در خوشه سی آی به وسیله هر عنصر ماتریس یو آی جی در طیف این ماتریس و مجموعه عضویت همه خوشه‌ها ارائه می‌شود. سپس از با استفاده از یو مقدار تابع فازی مرتبط با هر افراز به دست می‌آید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: