تکنیک ترکیب الگوریتم پی.اس.اُ و اف.سی-ام برای خوشه‌بندی سند

این مقاله دو تکنیک برای خوشه‌بندی اسناد ارائه می‌دهد:

اف.سی.پی.اس.اُ

این الگوریتم ترکیبی از سی.مین فازی و پی.اس.اُ است. این تکنیک برای بسیاری از مشکلات بهینه‌سازی مانند قوانین کامپیوتر، خوشه‌بندی قطعات بازار، خوشه بندی تصاویر اسنتاجی و … به کار رفته است. شبیه به کا.پی.اس.اُ این الگوریتم با تکنیک‌های اف.سی.ام برای تولید خوشه‌های اولیه شروع می‌شود و سپس پی.اس.اُ برای تولید خوشه‌های بهینه جهانی روی این خوشه‌ها اعمال می‌گردد. این الگوریتم از گام‌های زیر ترکیب شده است:

گام ۱ :‌[ماژول اف.سی.ام.] انتخاب خوشه‌های اولیه

گام ۲: تکرار

 1. محاسبه مرکز
 2. محاسبه درجه عضویت برای هر نقطه داده (سند)
 3. محاسبه تابع هدف

گام ۳: تا زمانی که تابع هدف بزرگتر از مقدار آستانه نباشد

گام ۴: [ماژول پی.اس.اُ]: اجرای پی.اس.اُ روی مقادیر اولیه تولید شده با اف.سی.ام

 1. مقداردهی ذرات (خوشه‌ها)
 2. مقداردهی اندازه جمعیت و تکرارهای ماکزیمم
 3. مقداردهی خوشه‌ها برای داده ورودی
 4. ارزیابی ارزش تناسب بر طبق یافتن بهترین جایگاه شخص و جهانی

گام ۵: تکرار ازدحام

 1. یافتن ذرات برنده
 2. به روز رسانی جایگاه و سرعت با استفاده از معادله ۱۳ و۱۴

گام ۶: ارزیابی قدرت ازدحام

 1. تولید تکرا
 2. مصرف ذرات ضعیف
 3. باز محاسبه جایگاه

گام ۷: با رسیدن به معیار توقف پایان بیاب

:قسمت پیاده‌سازی و نتایج را می‌سپارم به بعد

دیدگاه‌تان را بنویسید: