تکنیک انتخاب ویژگی متن

تکنیک غیر نظارتی انتخاب ویژگی متن مبتنی بر ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ذرات با عملگرهای ژنتیک برای خوشه‌بندی متن

Unsupervised text feature selection technique based on hybrid particle swarm optimization algorithm with genetic operators for the text clustering

انتخاب ویژگی متن، یعنی انتخاب یک سری عبارات

حالا این برای انتخاب از ترکیب این دو تا الگوریتم استفاده کرده

نه من دنبال تکنیک انتخاب ویژگی نیستم.

دیدگاه‌تان را بنویسید: