ترکیب خوشه‌بندی ازدحام ذرات فازی و خوشه‌بندی سی-مین فازی

گفتیم که نتایج نشان داد که خوشه‌بندی سی-مین فازی سریعتر از خوشه‌بندی ازدحام ذرات فازی. به دلیل مشکلات خوشه‌بندی سی-مین فازی، دو الگوریتم سی-مین فازی و ازدحام ذرات فازی را با هم ترکیب می‌کنیم:

در این الگوریتم ابتدا الگوریتم ازدحام ذرات فازی اجرا می‌شود تا به معیار توقف برسد

پس از رسیدن به معیار توقف ، الگوریتم ترکیبی چک می‌کند که آیا به نقطه توقف رسیده یا نه اگر نرسیده بود دوباره ازدحام ذرات فازی را اجرا می‌کند.

برای مثال معیار توقف زیر:

اما مشکل این الگوریتم اینه:

دیدگاه‌تان را بنویسید: