ترکیب خوشه‌بندی ازدحام ذرات خود تطبیق بهبود یافته با الگوریتم سی-مین فازی

دیدیم که راه‌های قبلی جواب نداد پس از از این راه استفاده می‌کنیم

این مقاله:

Hybrid methods for fuzzy clustering based on fuzzy c-means and improved particle swarm optimization.

تفاوت‌های بین الگوریتم ترکیبی پی.اس.ا، با سی-مین فازی، و الگوریتم ترکیبی کنونی در زیر آمده است:

و این هم الگوریتمش

برای کامل شدن این الگوریتم یک الگوریتم دومی هم ارائه شده

دیدگاه‌تان را بنویسید: