بهینه‌سازی ازدحام ذرات خود تطبیق بهبود یافته

فرمول بهینه‌ساز ازدحام ذرات برای یافتن راه حل بهینه در فضای جستجو به قرار زیر است

از اینجا دلیل الگوریتم بهبود یافته خود تطبیق بهینه‌سازی ذرات بیان شده

الگوریتم بهینه‌سازی بهبود یافته، این الگوریتم کارایی بهتری را نشان داده

دیدگاه‌تان را بنویسید: