الگوریتم فازی بهینه‌سازی ازدحام ذرات

قبل از اینکه دو الگوریتم پی.اس.اُ و سی-مین فازی را با هم ترکیب کنیم. باید گفت که الگوریتم پی.اس.اُ فازی ارائه شده بود. این الگوریتم سرعتش از الگوریتم سی-مین فازی کمتر بود. بنابراین ما رفتیم سراغ ترکیب آنها

دیدگاه‌تان را بنویسید: