الگوریتم خوشه‌بندی کا-مین متوازن

هدف از خوشه‌بندی با این الگوریتم کمینه کردن میانگین توازن از همه نقاط در دیتاست به همه مراکز خوشه است. الگوریتم کا-مین متوازن مشکل مقداردهی اولیه الگوریتم کا-مین را حل می‌کند، اما به آسانی در بهینه محلی متوقف می‌شود.

این هم آدرسش

این تعریف انگلیسیش را ببینید

The KHM clustering addresses the intrinsic problem by replacing the minimum distance from a data point to the centers, used in KM, by the harmonic mean of the distance from each data point to all centers.

حالا ترجمه درستتر متن: خوشه‌بندی کا.اچ.ام این مشکل اصلی را به وسیله جایگزین کردن فاصله کمینه از نقطه داده تا مرکز خوشه (که در کا.ام استفاده می‌شود) با میانگین هارمونیک فاصله هر داده تا همه مراکز را حل می‌کند.

راستش بد ترجمه نکرده، من هم از این ترجمش استفاده می‌کنم

نه راستش من اشتباه کردم، اون مقاله رفته بود از این مقاله استفاده کرده بود. البته من نمی‌گم کارش درست بوده. اما دانشجوست دیگر

دیدگاه‌تان را بنویسید: