الگوریتم خوشه‌بندی سی-مین فازی

این روش که در ۱۹۸۴ توسعه داده شده در بسیاری از برنامه‌های خوشه‌بندی داده مفید واقع گشته است. انگیزه اصلی به کارگیری سی-مین حل ناکارایی خوشه‌بندی سخت کا-مین در کار با گروه‌های هم پوشان بود. مطلب زیر را بخوان

هدف الگوریتم اف.سی.ام یافتن ماتریس نمونه اولیه وای و ماتریس درجه عضویت یو است که کمینه یک تابع هدف به دست آمده توسط معادله ۸ است.

الگوریتم خوشه‌بندی سی-مین فازی

دیدگاه‌تان را بنویسید: