الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی

الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی با خوشه‌ها به عنوان گروه نرمی رفتار می‌کنند که اشیا درون آن یک درجه عضویت دارند. مقدار این درجه بین ۰ و ۱ است. هر چه درجه بالاتر باشد نشان‌دهنده شباهت بیشتر شی به گروه است. معرف‌ترین الگوریتم خوشه‌بندی فازی، سی-مین فازی است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: