ارسال مقاله

شما می‌توانید از طریق ایمیل magnegaresh@gmail.com مقالات علمی خود را به نگارش بفرستید.

لطفا

مقالاتتان را در قالب Word بفرستید

• عکس‌های مرتبط و مناسب را جداگانه به همراه شرح آن‌ها ضمیمه‌ی ایمیل خود کنید. عکس‌ها را داخل فایل‌های نوشتاری‌ Word , قرار ندهید.

• اگر مقاله‌‌‌‌ی شما ترجمه است٬ اصل مقاله را ضمیمه یا لینک آن را بفرستید.

• نگارش در صورت صلاحدید در ویرایش مقالات دریافت شده آزاد است. دریافت مقالات به معنی تضمین انتشار آن‌ها نخواهد بود.