• کویر لوت
    اکوسیستم افسانه‌ای داغ‌ترین نقطه زمین