• کاغذ
    کاغذ‌های آینده: کاغذهایی که می‌توان بیش از ۴۰ بار چاپشان کرد و دوباره استفاده کرد